Choď na obsah Choď na menu
 


 

BANSKÁ BYSTRICA - KATEDRÁLA, dekanát Banská Bystrica - Katedrála, Banskobystrická diecéza, pútnické miesto, 14. 9. ( http://www.sacr.sk/article?id=295&category=44), ADRESA: RKFÚ Banská Bystrica - Katedrála, nám. SNP 27, 974 01 Banská Bystrica, 048/ 415 29 12, 0905/ 123 644, ds.katedrala.bb@fara.sk, http://www.katedralabb.sk, KŇAZ: dekan - farár Krajčík Ján, Mons. (od 1. 9. 2005 – aj k r. 2009), krajcik@pobox.sk, kňazi bývajúci vo farnosti: Bublinec Marián, Mons., odb. as., ThDr., PhD., generálny vikár, riaditeľ Diecézneho katechetického úradu (k r. 2009), Farkaš Vladimír, Mons., odb. as., ThLic., riaditeľ Biskupského úradu (k r. 2009), ThLic. Jozef Štrba, osobný tajomník diecézneho biskupa a ceremoniár, biskupský vikár pre inštitúty zasväteného života, rehoľné inštitúty, sekulárne inštitúty a spoločnosti apoštolského života (k r. 2009), Škoda František, Mons. Doc. ThDr. PhDr., pápežský prelát, dôchodca (k r. 2009), duchovný správca KGŠM Brutovský Boris, Mgr., bbrutus@centrum.sk, PREDCHODCOVIA - pred zriadením farnosti: k r. 1793 (od r. 1794) - kaplán Banská Bystrica (Banská Bystrica - Katedrála), 1809 - prebendát katedrálneho kostola Varga Tomáš, k r. 1995 – Slovák Vladimír, ThLic., slovakv@gmail.com, september 2002 - august 2003 – kaplán Vilhan Pavol, ThLic., od zriadenia farnosti – farári a administrátori: dekan – farár Kaniansky Jozef (do 31. 8. 2005), kapláni: 2005 - 2009 - Repa Peter, Mgr., 2006 - 2008 - Karcagi Andrej, Mgr., 2008 - 2010 - Gregor Marián, ml., Mgr., Mgr. Art., 2010 – 2011 - Kadlec Jaroslav, Mgr., vo farnosti: 2008 – výpomoc Šeliga Alojz, CM, Mgr., Ing., pred r. 2009 - Seko Roman, ThLic., pred r. 2012 – duchovný správca KGŠM duchovný správca: Ďuračka Martin, odb. as., ThLic., mduracka@kgsm.sk, Kostol povýšenia sv. kríža (1452, rekonštruovaný 2008), OBYVATEĽSTVO – k r. 2008: 5 600, 2 600 rím. kat., 21 krstov, 22 sobášov, 11 pohrebov, SVÄTÉ OMŠE - Katedrála sv. Františka Xaverského (1715) - nedeľa a prikázaný sviatok vo voľný deň: 8, 9:30, 18, 19:30 (študentská), pondelok - sobota: 7, 8:30, 18 (v utorok: študentská), prikázaný sviatok v pracovný deň: 7, 8:30, 18, 19:30, Kaplnka povýšenia sv. kríža, Nemocnica FDR (1997) - nedeľa a prikázaný sviatok: 10, 16, pondelok - piatok: 15:30, sobota a prikázaný sviatok ak je pracovný deň: 16, Kostol Sv. Alžbety (1393), Dolná 49 - nedeľa: 7:30, 10:00 (gréckokatolícka svätá liturgia), 18:30, pondelok - piatok (aj v sobotu ak je prikázaný sviatok): 6, 15:30, 16:30 (gréckokatolícka svätá liturgia), sobota: 6:00, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (1999) v Dome dôchodcov, Jilemnického 48, - nedeľa: 9:30, 1. piatok: 15:00, inokedy: príležitostne podľa ohlásenia, CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE: Diecézna charita, ústredie: viď: farnosť Banská Bystrica - Belveder, Charitatívno - sociálne centrum B. Bystrica –  Tajovského 1, 974 01 Banská Bystrica, 048/ 423 03 46, poskytovanie sociálneho poradenstva a vykonávanie sociálnej prevencie - Dom pre núdznych - útulok pre bezdomovcov, dôchodcov, vedúca: Bc. Ing. Ľubica Michalíková, Diecézne centrum pre bioetiku, BeLic. Pavla Bicianová, tel: 048/ 472 02 14, bioetika.bb@rcc.sk, www.bioetikabb.rcc.sk, Diecézne pastoračné centrum Jána Pavla II.,  Kapitulská č. 21, 974 01 Banská Bystrica, 048/ 472 02 22 – informátor, www.centrumbb.rcc.sk, Správca budovy: Mgr. Oliver Mečiar, tel: 048/ 472 02 23, centrum.bb@rcc.sk, Diecézne pastoračné centrum pre rodinu (Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy), Kapitulská 21, 974 00 Banská Bystrica, tel.: 048/ 415 24 71, 048/ 472 02 21, Orange: 0908/ 221 110, T-Mobile: 0902/ 436 888, riaditeľ: Iskra Marek, ThLic., Mgr. (k r. 2009), koordinátor: sr. Marta Andraščíková, tel: 048/ 472 02 21, rodinabb@rodinabb.sk, riaditel@rodinabb.sk, www.rodinabb.sk, www.dieceznakniznica.sk, predchodcovia: riaditeľ Seko Roman, ThLic., Diecézny katechetický úrad (Diecézne katechetické centrum), Kapitulská 21, 974 00 Banská Bystrica, riaditeľ: Bublinec Marián, Mons., odb. as., ThDr., PhD., koordinátor: Mgr. Eva Krpeľanová, tel: 048/ 472 02 40, -41, kerygma.bb@rcc.sk, SKCH - Dom sv. Alžbety, n.o., Ul. 9. mája 74, 974 01 Banská Bystrica, 048/ 414 44 31, domov pre osamelých rodičov, stanica opatrovateľskej služby pre deti, krízové stredisko, vedúca: Mgr. Zuzana Kasan, Duchovná správa Banská Bystrica - Kalvária, Duchovná správa Banská Bystrica – Kalvária, Kláštor sv. Terézie Benedikty z Kríža, Pod Urpínom 29, 974 01 Banská Bystrica, tel: 048/ 414 79 77, 0915/987 628, rektor kostola Valent Andrej, OCD, Mgr., kaplán Szewczyk Andrzej, OCD, Mgr., kaplán Wojnowski Paweł, OCD, Mgr., Duchovná správa Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa, Hurbanova 9, 974 01 Banská Bystrica, 048/ 415 30 85, 0905 202 609, kgsm@kgsm.sk, http://www.kgsm.sk/duchovna-sprava, duchovný správca KGŠM Brutovský Boris, Mgr., bbrutus@centrum.sk, Duchovná správa Krajského policajného zboru, adresa: nám. L. Svobodu č. 1, 1., internát, 2. p. , I. č. 13, 974 01 B.Bystrica, tel: 048/ 441 38 06, Duchovná správa Nemocnice F. D. R., 048/ 441 38 06, KŇAZI: Adamkovič Juraj, Mgr., Ing., Pakoš Pavel, Mgr., pavelpakos@zoznam.sk , 0908/ 558 629, 0911/ 232 014, Hnutie Focolare, Lačná Daniela, predajňa SSV, Lazovná 1 (po - pi od 9.00 do 17.00 h), tel.: 088/4123535, SSV - predajňa, Lazovná 1 (po - pi od 9.00 do 17.00 h), tel.: 048/ 412 35 35, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Hurbanova 9, 974 01 Banská Bystrica, tel: 048/ 415 30 85, 0905/ 202 609, duchovný správca Ďuračka Martin, odb. as., ThLic., Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku, riaditeľ: Colotka Róbert, PaedDr., Mgr., koordinátor: Ester Sztrancsíková, tel: 048/ 472 02 62, kcns.bb@gmail.com, www.kcns.sk, redakcia GAUDIUM: redakcia.gaudium@gmail.com, Miles Jesu, Medzinárodný laický katolícky inštitút, Kapitulská 21, 974 00 Banská Bystrica, predstavený Vota Paul Mary, M. J., Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, Misijný dom sv. Jána Gabriela Perboyra, adresa: Hurbanova 7, 974 01 Banská Bystrica, tel: 048/ 415 30 94, banskabystrica@vincentini.sk, misia.kostol@centrum.sk, misia@isternet.sk, www.ksa.rehola.sk, http://www.vincentini.sk/main.php?page=2&sub=2, http://www.alfa–studio.sk/lazaristi/posobime/banskabystrica_index.htm, Misijný dom J.G. Perboyra, kňazi - členovia komunity: rektor kostola sv. Alžbety Honíšek František, CM (k r. 2012), prednášajúci na TI – Badín Adam Anton, Doc., ThDr., PhD., CM, väzenský duchovný, ekonóm domu Porubčan Marek, CM, Mgr., väzenský kaplán ÚVV v Banskej Bystrici Kaščak Ľuboš, Mgr., CM, PREDCHODCOVIA – rektori Kostola sv. Alžbety: 1994 – aj k r. 1995 - Ďungel Bohumír, CM, Ing., pred r. 2012 – predstavený a rektor kostola: Obšivan Miroslav, CM, Mgr., duchovní kostola Kostola sv. Alžbety: 1992 - Ďungel Bohumír, CM, Ing., k r. 1995 – Matkulčík Ignác, CM, 2000 – (2003) – Martinček Ján, CM, Mgr., pred r. 2012 - Marek P. M., CM, Mgr., väzenský kaplán, viď: BB – ÚVTOS, Rádio Lumen, Kapitulská č. 2, tel: 048/ 441 38 06, lumen@lumen.sk, www.lumen.sk, konateľ a generálny riaditeľ Spuchľák Juraj, Doc., ThDr., PhD. (k r. 2009 – aj k r. 2012), náboženský redaktor Jurčaga Pavol, Mgr., PREDCHODCOVIA: 1994 – (2005) – generálny riaditeľ Slovák Vladimír, ThLic., slovakv@gmail.com, pred r. 2009 - duchovný správca a šéfredaktor Holbička Peter, Mgr., Sekcia pre mládež, riaditeľ: Darmo Andrej, ThLic., koordinátor: Mgr. Beáta Poliaková, tel: 048/ 472 02 30, -31, kontakt@dcmmajak.sk, www.dcmmajak.sk, POZNÁMKA: Na území farnosti je aj Policajná farnosť sv. Jozefa, viď: osobitná farnosť, ZRIADENIE FARNOSTI: 19. 3. 2005

Zoznam farností okresu Banská Bystrica

Celoslovenský zoznam farností

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.